Zasiłki statutowe

ZASIŁKI STATUTOWE

Każdy członek „„Solidarności” z co najmniej 6-cio miesięcznym stażem członkowskim jest uprawniony do otrzymania zasiłku statutowego w przypadku następujących udokumentowanych zdarzeń:

  • urodzenie dziecka
  • przejście na emeryturę
  • zgon członka rodziny
  • zgon członka Związku
200,- zł
400,- zł
200,- zł
600,- zł

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka wypłaca się:

  • obojgu rodzicom członkom NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej
  • na każde urodzone dziecko oddzielnie,
  • również na dziecko urodzone martwe,
  • samotnej matce w wysokości zwiększonej o 100%.

Zasiłek z tytułu zgonu członka Związku wypłaca się:

  • jednej osobie, która udokumentuje pokrycie kosztów związanych z pogrzebem.

Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny wypłaca się:

  • członkom Związku

Staż związkowy liczy się od wpłacenia pierwszej składki związkowej do dnia, w którym nastąpiło dane zdarzenie.

Wniosek o przyznanie zasiłku statutowego powinien być złożony nie póŸźniej niż 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

Członkami rodziny są: współmałżonek, dzieci, rodzice i teściowie.

W celu otrzymania zasiłku statutowego należy złożyć w sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Wrocław, ul. Gdańska 13, bud. G-10 pok. 208, wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zdarzenie.

 

Wnioski o przyznanie zasiłku statutowego (do pobrania)