Aktualności

d

Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
w Politechnice Wrocławskiej zawiadamia z wielkim żalem o śmierci śp. Dariusza Bąkowskiego, członka „Solidarności” od września 1980 roku. Zmarł po krótkiej, ale ciężkiej chorobie.  Był bardzo aktywnym członkiem Komisji Oddziałowej na Wydziale Mechanicznym. W okresie stanu wojennego zajmował się zbieraniem składek członkowskich, kolportażem niezależnej prasy, ulotek oraz innych wydawnictw niezależnych.

W kadencji  2014-2018 był delegatem na Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”, był również przedstawicielem NSZZ „Solidarność” w Komisji ds. Studiów i Studentów Senatu Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2012-2016; 2016-2020. W kadencjach 2010-2014; 2014-2018 pełnił funkcję Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy. Pracował na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Materiałoznawstwa, Wytrzymałości na stanowisku inżynieryjno-technicznym.

Za swą pracę i działalność był odznaczony w 2010 r. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, w Solidarności został uhonorowany Dyplomem „Solidarności” w 2010 r.  oraz Medalem Dolnośląskiej Solidarności „Niezłomni” w 2016 r.

Msza św. i uroczystości pogrzebowe za Duszę śp. Dariusza Bąkowskiego zostaną  odprawione w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Radwanicach ul. Wrocławska
20 lipca br. o godz. 12.00.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie

KONCERT W ZAJEZDNI

koncertkongTradycyjnie już ostatni weekend wakacji  we Wrocławiu zarezerwowany jest na koncerty z cyklu „wROCK for Freedom – Legendy Rocka”, które  odbywają się w zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej, bliskim sercu wrocławian miejscu, gdzie w sierpniu 1980 roku rodziła się dolnośląska Solidarność.

1.09.17 godz. 17.00 Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184 wROCK for Freedom  2017 ORGANEK RIVERSIDE FISZ EMADE TWORZYWO

2.09.17 godz. 17.00 Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184 wROCK for Freedom – Legendy rocka LECH JANERKA TEN YEARS AFTER (Anglia) THE STONES (Anglia) – best tribute band to THE ROLLING STONES

KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

fot30 czerwca 2017 we Wrocławiu, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Jan Baster wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył wybitnym Dolnoślązakom odznaczenia: Krzyże Wolności i Solidarności.
Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Krzyżem Wolności i Solidarności zostali odznaczeni:

Continue reading

USTAWA O OPOZYCJI ANYKOMUNISTYCZNEJ

31 sierpnia 2017 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

  • Definicja osoby represjonowanej wskazuje możliwy okres podlegania represjom od 1 stycznia 1956 roku do 31 lipca 1990 roku (poprzednio do 4 czerwca 1989 roku).
  • Świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł. miesięcznie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez Szefa Urzędu bezterminowo, bez względu na wysokość dochodów osoby uprawnionej.
  • Pomoc pieniężna w formie pomocy jednorazowej może być przyznana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
  • Pomoc pieniężna w formie pomocy okresowej może być przyznana na okres do 6 miesięcy i może być przeznaczona w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby, na usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia – do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie.
  • Osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.
  • Osoby uprawnione będą posiadały prawo do korzystania poza kolejnością z usług w zakładach opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych oraz prawo do korzystania z leczenia specjalistycznego bez skierowania.
  • Legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową przyznaje się z urzędu wraz z wydaniem decyzji o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
  • Wprowadzenie zasady uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym. Dla osób, które posiadają status działacza opozycji, a którzy nie otrzymują obecnie świadczenia pieniężnego z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, na stronach UdSKiOR udostępniony zostanie formularz wniosku o przyznanie bezterminowego i nieograniczonego progami dochodowymi świadczenia pieniężnego w wysokości 402,76 zł.

Uwaga! Wnioski należy składać po wejściu ustawy w życie. Złożenie wniosku przed 31 sierpnia br. spowoduje wydanie decyzji negatywnej i opóźni możliwość ponownego złożenia wniosku w 2017 roku.
Szczegółową informację można uzyskać w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa: e-mail: sws@sws.org.pl, tel. 22 40 56 630.