Aktualności

Wnioski dotyczące świadczeń z ZFŚS w roku 2017

Poniżej przedstawiamy wnioski, do pobrania, dotyczące świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2017.

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu zgonu

Załącznik nr 6A – Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku pracownika

Załącznik nr 6B – Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku emeryta

Załącznik nr 8 – Wniosek o pożyczkę mieszkaniową

Załącznik nr 10 – Wniosek o zasiłek z okazji urodzenia dziecka

21 dni na odwołanie do sądu pracy

Od 1 stycznia 2017 roku pracownik ma 21 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zmieniła przepisy kodeksu pracy i wprowadziła 21-dniowy termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia, do wystąpienia z żądaniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz nawiązania umowy o pracę.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. kodeks pracy stanowił, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Natomiast żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosiło się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Kodeks pracy przewidywał także 14-dniowy termin do złożenia w sądzie żądania nawiązania umowy o pracę, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/14749-21-dni-na-odwolanie-do-sadu-pracy

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA W 2017 ROKU

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która została ustalona na poziomie 13 zł brutto za godzinę.

Minimalna stawka godzinowa ma objąć umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego), wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Jednakże nie we wszystkich zawodach będzie obowiązywać godzinowa płaca minimalna. Ustawodawca wyłączył z tego zakresu umowy:

  • w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest ustalane wyłącznie według zasad obowiązujących w systemie prowizyjnym – chodzi tu o agentów ubezpieczeniowych, przedstawicieli handlowych,
  • cywilnoprawne zawierane w zakresie usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy,
  • cywilnoprawne dotyczące sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
  • cywilnoprawne dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE 2017 ROKU

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2 000 złotych.

Od 1 stycznia 2017 r. wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają prawo do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obowiązujące przepisy różnicują wysokość minimalnego wynagrodzenia ze względu na staż pracy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 1 stycznia 2017 r. znika  zasada 80% najniższej pensji w okresie pierwszego roku pracy pracowników