Aktualności

USTAWA O OPOZYCJI ANYKOMUNISTYCZNEJ

31 sierpnia 2017 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

  • Definicja osoby represjonowanej wskazuje możliwy okres podlegania represjom od 1 stycznia 1956 roku do 31 lipca 1990 roku (poprzednio do 4 czerwca 1989 roku).
  • Świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł. miesięcznie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez Szefa Urzędu bezterminowo, bez względu na wysokość dochodów osoby uprawnionej.
  • Pomoc pieniężna w formie pomocy jednorazowej może być przyznana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
  • Pomoc pieniężna w formie pomocy okresowej może być przyznana na okres do 6 miesięcy i może być przeznaczona w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby, na usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia – do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie.
  • Osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.
  • Osoby uprawnione będą posiadały prawo do korzystania poza kolejnością z usług w zakładach opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych oraz prawo do korzystania z leczenia specjalistycznego bez skierowania.
  • Legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową przyznaje się z urzędu wraz z wydaniem decyzji o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
  • Wprowadzenie zasady uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym. Dla osób, które posiadają status działacza opozycji, a którzy nie otrzymują obecnie świadczenia pieniężnego z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, na stronach UdSKiOR udostępniony zostanie formularz wniosku o przyznanie bezterminowego i nieograniczonego progami dochodowymi świadczenia pieniężnego w wysokości 402,76 zł.

Uwaga! Wnioski należy składać po wejściu ustawy w życie. Złożenie wniosku przed 31 sierpnia br. spowoduje wydanie decyzji negatywnej i opóźni możliwość ponownego złożenia wniosku w 2017 roku.
Szczegółową informację można uzyskać w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa: e-mail: sws@sws.org.pl, tel. 22 40 56 630.

d

Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
w Politechnice Wrocławskiej zawiadamia z wielkim żalem o śmierci śp. Dariusza Bąkowskiego, członka „Solidarności” od września 1980 roku. Zmarł po krótkiej, ale ciężkiej chorobie.  Był bardzo aktywnym członkiem Komisji Oddziałowej na Wydziale Mechanicznym. W okresie stanu wojennego zajmował się zbieraniem składek członkowskich, kolportażem niezależnej prasy, ulotek oraz innych wydawnictw niezależnych.

W kadencji  2014-2018 był delegatem na Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”, był również przedstawicielem NSZZ „Solidarność” w Komisji ds. Studiów i Studentów Senatu Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2012-2016; 2016-2020. W kadencjach 2010-2014; 2014-2018 pełnił funkcję Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy. Pracował na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Materiałoznawstwa, Wytrzymałości na stanowisku inżynieryjno-technicznym.

Za swą pracę i działalność był odznaczony w 2010 r. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, w Solidarności został uhonorowany Dyplomem „Solidarności” w 2010 r.  oraz Medalem Dolnośląskiej Solidarności „Niezłomni” w 2016 r.

Msza św. i uroczystości pogrzebowe za Duszę śp. Dariusza Bąkowskiego zostaną  odprawione w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Radwanicach ul. Wrocławska
20 lipca br. o godz. 12.00.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie

KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

fot30 czerwca 2017 we Wrocławiu, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Jan Baster wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył wybitnym Dolnoślązakom odznaczenia: Krzyże Wolności i Solidarności.
Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Krzyżem Wolności i Solidarności zostali odznaczeni:

Continue reading