+
|   Strona G³owna   |   Statut   |   W³adze   |   Liderzy   |   Reprezentacja   |   Sprawy cz³onkowskie   |   Dlaczego warto   |   Kontakt   |   Linki   |
,
 Aktualno¶ci

 Deklaracja cz³onkowska Ubezpieczenia Prawo
  Pomoc prawna
  Akty prawne

 Sprawy pracownicze
  Regulaminy
  Opinie Komisji Zak³adowej
  P³ace
  Interwencje pracownicze
  BHP - SIP
  Zdrowie
  ZF¦S

 W³adze Zwi±zku
  Komitet Za³o¿ycielski
  Przewodn. Komisji Oddz.
  Prezydia KZ NSZZ „S”
  Komisje Zak³adowe NSZZ „S”
  Zak³. Komisje Rewizyjne
  Zak³adowe Zebrania Deleg.
  Walne Zebrania Delegatów
  Delegaci na Walne Zebranie
  Krajowe Zjazdy Delegatów
  Delegaci na Krajowy Zjazd

 O nas
  Sztandar Organizacji Zak³.
  Poczty Sztandarowe
  Pomnik „Solidarno¶ci"
  Tablice pami±tkowe
  Odznaczenia „S” w PWr.

 Sekcje bran¿owe
  Krajowa Sekcja Nauki
  Regionalny O¶rodek KSN
  Seniorzy

 Historia Zwi±zku
  Biuletyn Informacyjny
  Powstanie Solidarno¶ci
  Stan Wojenny
  Ofiary represji
  Internowani
  Radio „Solidarno¶æ"
  21 postulatów

 Inne
  Odznaczenia regionalne
  Wspaniali Kap³ani
  Sprawozdania KZ NSZZ „S"
  Publikacje i p³yty - sprzeda¿
  Wydarzenia
  Spotkania Seniorów
  Publikacje
  Historia
  Marzec'68
  Grudzieñ'70
  Archiwum
  Korespondencja

 Publikacje

 Hymn Solidarno¶ci

 Galeria zdjêæ

 Ich ju¿ nie ma wsród nas


 Archiwum aktualno¶ci
 • rok 2015
 • rok 2014
 • rok 2014 - wybory
 • rok 2013
 • rok 2012
 • rok 2011
 • rok 2010
 • rok 2010 - wybory
 • rok 2009
 • rok 2008
 • rok 2007
 • rok 2006

 • Jeste¶ naszym
  Licznik odwiedzin

  go¶ciem

  A R C H I W U M   A K T U A L N O ¦ C I        grudzieñ
        listopad
        pa¼dziernik
        wrzesieñ
        sierpieñ
        lipiec
        czerwiec
        maj
        kwiecieñ
        marzec
        luty
        styczeñ

  do góry
  Multimedia 

             TV Solidarno¶æ Zobacz wiêcej nna kanale Solidarno¶æ TV

  IBIS

        Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarno?ci

  Przegl±d prasy zwi±zkowej

        Tygodnik Solidarno?æ
        Serwis Informacyjny Solidarno?ci
        Gazeta Dolno?l?ska Solidarno?æ

  Przegl±d prasy  

  Dialog spo³eczny  
  wroc³aw.pl  
  Gazeta.pl Wroc³aw  
  Gazeta wroc³awska  
  naszemiasto.pl  
  miastowroc³aw.pl  
  Gazeta wyborcza  
  Do rzeczy  
  Uwa¿am Rze  
  Sieci  
  Gazeta Polska  
  metro.msn  
  Niezale¿na.pl  
  Rzeczpospolita  
  Gazeta prawna  
  Fakt.pl  
  Infor.pl  
  Interia.pl  

  Twoje prawa 

  Prawo w pracy  
  Zdrowe miejsca pracy  
  Kobieta, rodzina i praca  
  Niepe³nosprawni  

  Twoje pieni±dze 

  Wynagrodzenia  
  Zasi³ki  
  Podatki  
  Emerytury  
  Emerytury pomostowe  
  Renty  
  Podstawowe wska¼niki  

   

        mop
        Pañstwowa Inspekcja Pracy
        Encyklopedia Solidarno?ci