KOMISJA ZAK£ADOWA
NSZZ „SOLIDARNO¦Æ"
przy
Politechnice Wroc³awskiej

+
Strona G³owna | Statut | W³adze | Liderzy | Reprezentacja | Sprawy cz³onkowskie | Dlaczego warto | Kontakt | Linki |
 Wiadomo¶ci
  Aktualno¶ci

 Prawo
  Pomoc prawna
  Akty prawne

 Sprawy pracownicze
  Regulaminy
  P³ace
  Zatrudnienie
  Interwencje pracownicze
  Zdrowie
  Wszystko o emeryturach
  ZF¦S

 W³adze Zwi±zku
  Komitet Za³o¿ycielski
  Przewodnicz±cy Komisji Oddz.   Prezydia KZ NSZZ „S”
  Komisje Zak³adowe NSZZ „S”
  Zak³adowe Komisje Rewizyjne   Zak³adowe Zebrania Deleg.
  Walne Zebrania Delegatów
  Delegaci na Walne Zebranie
  Krajowe Zjazdy Delegatów
  Delegaci na Krajowy Zjazd

 O nas
  Sztandar Organizacji Zak³.
  Pomnik „Solidarno¶ci"
  Tablice pami±tkowe
  Odznaczenia „S” w PWr.

 Sekcje bran¿owe
  Krajowa Sekcja Nauki
  Regionalny O¶rodek KSN
  Seniorzy

 Historia Zwi±zku
  Biuletyn Informacyjny
  Powstanie Solidarno¶ci
  Stan Wojenny
  Ofiary represji
  Internowani
  Radio „Solidarno¶æ"
  21 postulatów

 Inne
  Odznaczenia regionalne
  Wspaniali Kap³ani
  Sprawozdania KZ NSZZ „S"
  Publikacje i p³yty w sprzeda¿y   Wydarzenia
  Publikacje
  Historia
  Marzec'68
  Grudzieñ'70
  Archiwum

 Hymn Solidarno¶ci

 Galeria zdjêæ

 Ich ju¿ nie ma wsród nas Archiwum aktualno¶ci

      pa¼dziernik
      sierpieñ
      lipiec
      czerwiec
      maj
      kwiecieñ
      marzec
      luty
      styczeñ
 • rok 2012
 • rok 2011
 • rok 2010
 • rok 2010 - wybory
 • rok 2009
 • rok 2008
 • rok 2007
 • rok 2006

 • Jeste¶ naszym
  Licznik odwiedzin

  go¶ciem


  A R CH I W U M    A K T U A L N O ¦ C I

 • grudzieñ 2007r
 • listopad 2007r
 • pa¼dziernik 2007r
 • sierpieñ 2007r
 • lipiec 2007r
 • czerwiec 2007r
 • maj 2007r
 • kwiecieñ 2007r
 • marzec 2007r
 • luty 2007r
 • styczeñ 2007r

  do góry