KOMISJA ZAK£ADOWA
NSZZ „SOLIDARNO¦Æ"
przy
Politechnice Wroc³awskiej

+
Strona G³owna | Statut | W³adze | Liderzy | Reprezentacja | Sprawy cz³onkowskie | Dlaczego warto | Kontakt | Linki |
 Aktualno¶ci

 Deklaracja cz³onkowska Ubezpieczenia Prawo
  Pomoc prawna
  Akty prawne

 Sprawy pracownicze
  Regulaminy
  Opinie Komisji Zak³adowej
  P³ace
  Interwencje pracownicze
  BHP - SIP
  Zdrowie
  ZF¦S

 W³adze Zwi±zku
  Komitet Za³o¿ycielski
  Przewodn. Komisji Oddz.
  Prezydia KZ NSZZ „S”
  Komisje Zak³adowe NSZZ „S”
  Zak³. Komisje Rewizyjne
  Zak³adowe Zebrania Deleg.
  Walne Zebrania Delegatów
  Delegaci na Walne Zebranie
  Krajowe Zjazdy Delegatów
  Delegaci na Krajowy Zjazd

 O nas
  Sztandar Organizacji Zak³.
  Poczty Sztandarowe
  Pomnik „Solidarno¶ci"
  Tablice pami±tkowe
  Odznaczenia „S” w PWr.

 Sekcje bran¿owe
  Krajowa Sekcja Nauki
  Regionalny O¶rodek KSN
  Seniorzy

 Historia Zwi±zku
  Biuletyn Informacyjny
  Powstanie Solidarno¶ci
  Stan Wojenny
  Ofiary represji
  Internowani
  Radio „Solidarno¶æ"
  21 postulatów

 Inne
  Odznaczenia regionalne
  Wspaniali Kap³ani
  Sprawozdania KZ NSZZ „S"
  Publikacje i p³yty - sprzeda¿
  Wydarzenia
  Spotkania Seniorów
  Publikacje
  Historia
  Marzec'68
  Grudzieñ'70
  Archiwum
  Korespondencja

 Publikacje

 Hymn Solidarno¶ci

 Galeria zdjêæ

 Ich ju¿ nie ma wsród nas


 Archiwum aktualno¶ci
 • rok 2015
 • rok 2014
 • rok 2014 - wybory
 • rok 2013
 • rok 2012
 • rok 2011
 • rok 2010
 • rok 2010 - wybory
 • rok 2009
 • rok 2008
 • rok 2007
 • rok 2006

 • Jeste¶ naszym
  Licznik odwiedzin

  go¶ciem

  A R CH I W U M    A K T U A L N O ¦ C I

  1. ¯yczenia ¦wiateczne
  2. Obchody 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
  3. Zaproszenie na obchody XXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
  4. Zapraszamy na Koncert Pamiêci w wykonaniu Jana Pietrzaka
  5. Regulamin przyznawania ¶wiadczenia ¶wi±tecznego z okazji ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia w roku 2006 - Wniosek o przyznanie ¶wiadczenia ¶wiatecznego z ZF¦S( dla emerytów i rencistów)
  6. Spotkanie przedstawicieli Regionalnego O¶rodka Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarno¶æ"
  7. Posiedzenie Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarno¶æ" przy PWr - Uchwa³a KZ NSZZ „Solidarno¶æ" w sprawie wyboru Kapitu³y "Medalu Solidarno¶ci"
   - Wniosek o nadanie "Medalu Solidarno¶ci"
  8. Mobbing- zagro¿enia wspó³czesnego miejsca pracy
  9. Uwaga jest do nabycia ksi±¿ka "Szkolnictwo wy¿sze w krajach unii europejskiej stan obecny i planowane reformy"
  10. "Centrum Europejskie Informacji o Zwi±zkach Zawodowych w Krajach Unii Europejskiej"