Krajowe Zjazdy Delegatów

XXVII KRAJOWY ZJAZD
DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
2014

XXVII Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował w dniach 8-9 października 2014 roku w Bielsku-Białej, w Hali Pod Dębowcem.

Mottem Zjazdu są słowa bł. ks. Popiełuszki, patrona Związku: „Bez względu na to, jaki zawód wykonujesz, jesteś człowiekiem. Aż człowiekiem” Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej reprezentowali delegaci: Marek Muszyński i Tomasz Wójcik.

Nasz Region w kadencji 2014-2018 na Zjeździe reprezentuje 18 delegatów na czele z przewodniczącym Kazimierzem Kimso.

Obrady XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się Mszą św. 7 października 2014 roku pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Rakoczego, w kościele katedralnym pw. Św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Wraz z biskupem seniorem koncelebrowali ją liczni księża, a wśród nich proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku, który dziękował Komisji Krajowej i jej przewodniczącemu Piotrowi Dudzie za ufundowanie relikwiarza, w którym znalazły się relikwie św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na zakończenie Mszy św. każdy mógł ucałować relikwiarz.

W wygłoszonym kazaniu, bp Rakoczy apelował o to, aby wolność narodu stawała się wolnością dla wszystkich ludzi. Mówił o wzajemnym pomaganiu sobie w świecie, gdzie dominują pienią- dze i władza. Podkreślał, że idea „Solidarności” promieniuje na cały świat. Życząc owocnych obrad delegatom, wyraził pragnienie, by „Solidarność” ze swoją wiarą w Boga szła w przyszłość budować sprawiedliwy świat, z poczuciem odpowiedzialności za dobro wspólne.

Na zakończenie mszy św. Piotr Duda szef Związku zapowiadając wybór nowych władz „Solidarności” na nową kadencję, zapewniał, że decyzji tej towarzyszyć będzie modlitwa. „Tak było zawsze i tak będzie. Niech nikogo to nie dziwi, bo „Solidarność’ rodziła się pod krzyżem i wszystkie swe ważne decyzje poprzedza modlitwą”.

W Hali Pod Dębowcem przewodniczący Piotr Duda przywitał ponad 300 delegatów i gości, a modlitwę zaintonował bp Tadeusz Rakoczy.

W Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” brało udział wielu gości m.in. Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy, Jacek Krywalt – prezydent Bielska-Białej, zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych Jaap Wienen, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Bernadette Segol, przewodniczący Europejskiego Centrum Spraw Pracowniczych (EZA) Bertho Pronk, Terie Olsson – ELO, przewodniczący OPZZ Jan Guz, przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka.

Jaap Wienen nawiązując do historii i tradycji „Solidarności” powiedział: „Solidarność” jako jedna z pierwszych w Europie zaczęła organizować pracowników na dużą skalę. Do dziś pozostajecie inspiracją dla związkowców na całym świecie. Potrzebujemy Was znowu”. Sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Bernadette Segol zaznaczyła, że Europa potrzebuje nowej polityki. Wspieramy „Solidarność” w walce o wyższe wynagrodzenia w Polsce, w tym podniesienie płacy minimalnej. To godne płace są motorem rozwoju gospodarczego, napędzają popyt i produkcję. EKZZ broni pracowników i ich rodziny w całej Europie.

Na KZD wystąpili także: wiceprzewodniczący norweskiej centrali związkowej (LO), przewodniczący Gruzińskiej Konfederacji Związków Zawodowych Irakli Petriaszwili, przewodniczący Ukraińskiego Zjednoczenia Solidarności Pracowniczej Oleksandr Dżulyk. Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz zwróciła uwagę, że na 1100 kontroli w zeszłym roku przeprowadzonych przez inspektorów PIP, ponad połowa wniosków została zgłoszona przez organizacje związkowe „Solidarności”. Większość z nich dotyczyła niewypłacania wynagrodzenia, łamania przepisów o czasie pracy i zatrudnieniu oraz przepisów BHP. Luki prawne związane z pracą tymczasową spowodowały, że Inspekcja złożyła wniosek do ministra pracy o nowelizację ustawy o zatrudnieniu. Główna Inspektor Pracy podziękowała „Solidarności” za liczne działania wspierające działalność PIP. Szefowie OPZZ oraz Forum ZZ podkreślali konieczność dalszej współpracy między największymi centralami związkowymi, szczególnie w kwestii dialogu społecznego. – Od naszej aktywności zależy przyszłość Polski i polskich pracowników – powtarzał Jan Guz.

Ważnym punktem Zjazdu był moment wręczenia przez przewodniczącego Piotra Dudę dla wszystkich Regionów kopii dokumentu wydanego przez Stolicę Apostolską, na mocy którego Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony patronem członków NSZZ „Solidarność”. Piotr Duda podkreślił, że fakt ustanowienia Patrona ks. Jerzego to zasługa Ojca św. Franciszka, a także przewodniczącego Episkopatu Polski bp. Stanisława Gądeckiego oraz abp. Sławoja Leszka Głodzia. Dzięki nim ks. Jerzy Popiełuszko mógł być na Zjeździe oficjalnie Patronem „Solidarności”.

Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki przyznał medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” przewodniczącemu KK Piotrowi Dudzie za szerzenie pamięci o bł. Ks. Jerzym Popiełuszce, Patronie Solidarności. Wyróżnienie zostało nadane podczas KZD przez Prezesa Kapituły Ryszarda Walczaka. Dodatkowo Piotr Duda otrzymał też dla Związku koszulkę z cytatami bł. ks. Jerzego.

Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów Marcin Tyrna, wieloletni przewodniczący regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” został uhonorowany, medalem sejmiku samorządowego “Za zasługi dla województwa śląskiego”.

Po części oficjalnej wybrane zostało Prezydium Zjazdu, w którym Dolny Śląsk reprezentowała Małgorzata Calińska-Mayer. Przewodniczącym Zjazdu został Tadeusz Szwed.

Pierwszym dokumentem przyjętym przez delegatów było przesłanie do papieża Franciszka. Znalazły się w nim m.in. słowa podziękowania za kanonizację Jana Pawła II i potwierdzenie, że Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem naszego Związku.

Pierwszy dzień KZD poświęcony był przede wszystkim kwestiom sprawozdawczym i wyborczym. Przewodniczący Piotr Duda omówił wszystkie działania podejmowane przez Związek w ostatnich 4 latach. Przypomniał o obywatelskim projekcie ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Związek zebrał około 350 tysięcy podpisów obywateli. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 15 lutego 2012 r. Potem dokument został skierowany do komisji i zbiera kurz. Podobny los spotkał wniosek „Solidarności” o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego, pod którym podpisało się 2,5 miliona osób. W marcu 2012 r. posłowie odrzucili wniosek. Przewodniczący KK osobiście wręczył premierowi Tuskowi projekty dwóch ustaw przygotowane przez ekspertów „Solidarności” dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych oraz systemu ubezpieczeń społecznych. Związek złożył więc skargę do Trybunału Konstytucyjnego, który to niestety skargę odrzucił.

Przewodniczący Związku omówił powody dla których trzy największe centrale związkowe wyszły z Komisji Trójstronnej, rezygnując z pseudodialogu społecznego. Przypomniał Dni Protestu w Warszawie, zakończone ogromną manifestacją w stolicy oraz wielki strajk na Śląsku.
Mówił o akcjach prowadzonych przez „Solidarność” takich jak sprawdzam polityka oraz syzyf. Piotr Duda przypomniał, o działaniach Związku, które zakończyły sie sukcesem. „Solidarność” złożyła skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej wadliwości polskiego prawa, ograniczającego prawo do tworzenia i zrzeszania się w związki zawodowe. Komitet Wolności Związkowych MOP zobowiązał rząd polski do zmiany tego prawa, tak by wszyscy mogli do związku zawodowego należeć. Po skardze Związku Komisja Europejska wszczęła wobec Polski oficjalne postępowanie w tej sprawie, którego skutkiem będzie zmiana niekorzystnych dla pracowników przepisów.

W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznając skargę NSZZ „Solidarność” dotyczącą niezgodnego z Konstytucją RP wydłużenia przez ustawodawcę czasu pracy osób niepełnosprawnych, dał ustawodawcy rok na zmianę przepisów. Prezydent Komorowski podpisał stosowną ustawę przywracającą skrócony czas pracy osób niepełnosprawnych. Kolejna skarga do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy ograniczeń w prawie o zgromadzeniach publicznych i na razie czeka na rozpatrzenie. Podobnie jak kolejny wniosek „Solidarności” dotyczący prawa do strajku pracowników służby publicznej. Przewodniczący omówił również politykę zagraniczną związku, współpracę międzynarodową, udział Związku w akcjach europejskich i światowych konfederacji związkowych.

Po części sprawozdawczej nastąpiło zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Związku na kadencję 2014-2018.

Delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów po raz drugi wybrali Piotra Dudę na przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”. „Za” głosowało 257 delegatów spośród 300 głosujących. Po wyborze Piotr Duda powiedział: – „Warto było harować przez 4 lata dla tych chwil. Cieszę sie, że przekonałem do siebie delegatów. Zrobię wszystko, żeby ci, którzy dzisiaj na mnie nie głosowali też się do mnie przekonali. Warto pracować dla ludzi pracy i dla „Solidarności”. Proszę was o jedno. W tych trudnych chwilach nie zostawiajcie mnie. Będzie na pewno ciężko. Ale jeśli będziemy jednością, damy wspólnie radę. Szczęść wam Boże!

Drugiego dnia Zjazdu wybrano Komisję Krajową oraz Krajową Komisję Rewizyjną. Z naszego Regionu do Komisji Krajowej zostali wybrani: Małgorzata Calińska-Mayer, Bogdan Jurgielewicz, Radosław Mechliński, Tomasz Wójcik oraz z racji pełnionej funkcji przewodniczącego, Kazimierz Kimso.

W skład Komisji Rewizyjnej z Regionu dolnośląskiego wszedł Przemysław Bogusławski.

W przerwie obrad KZD odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Krajowej, podczas którego dokonano wyboru Prezydium. Na wniosek Piotra Dudy w skład tego gremium weszli Bogdan Biś – pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Tadeusz Majchrowicz – zastępca przewodniczącego, Bogdan Kubiak – zastępca przewodniczącego, Jerzy Jaworski – zastępca przewodniczącego, skarbnik Komisji Krajowej, Ewa Zydorek – sekretarz Komisji Krajowej, Henryk Nakonieczny – członek prezydium.

Najważniejszym dokumentem przyjętym przez KZD jest Uchwała Programowa, składająca się z dwóch części: „Praca – Płaca – Dialog” oraz „Rozwój Związku – Zorganizowani mają lepiej”.

Część pierwsza za najważniejsze zadania „Solidarności” uznaje ochronę miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawę bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. W uchwale podkreślono znaczenie dialogu społecznego jako podstawę zrównoważonego rozwoju, zwrócono uwagę na konieczność budowy społecznej gospodarki rynkowej i rozwój przemysłu w Polsce. Sprzyjać temu powinno prawo do bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz solidarność z bezrobotnymi.
Druga część Uchwały programowej dotyczący rozwoju Związku, informacji i promocji, szkoleń i programów unijnych, podtrzymywania tradycji i etosu NSZZ „Solidarność”.

Na Krajowym Zjeździe Delegatów podjęto 14 uchwał i 9 stanowisk.

Uchwała Nr 1 ws. rozwoju przemysłu w Polsce
Uchwała Nr 2 ws. drugiego pakietu klimatycznego
Uchwała Nr 3 ws. nadania tytułu Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” – „Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie regulaminu przyjętego Uchwałą nr 18 XXVI KZD, postanawia nadać tytuł Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” Tomaszowi Przeciechowskiemu
Uchwała Nr 4 ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” – „Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 18 XXVI KZD, postanawia nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Śp. Jerzemu Garusowi”.
Uchwała Nr 5 ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” – „Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie regulaminu przyjętego Uchwałą nr 18 XXVI KZD, postanawia nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” niżej wymienionym: śp. Alinie Pieńkowskiej, śp. Annie Walentynowicz, śp. Andrzejowi Buczkowi, ks. bp Adamowi Dyczkowskiemu, ks. bp Tadeuszowi Rakoczemu, ks. prałatowi Stanisławowi Waszczyńskiemu, ks. prałatowi Zbigniewowi Powadzie, ks. Janowi lłczykowi, ks. Kanonikowi Stanisławowi Falkowskiemu, ks. Ryszardowi Umańskiemu, Aleksandrowi Przygodzińskiemu, Alojzemu Szablewskiemu, Andrzejowi Gwieździe, Andrzejowi Kołodziejowi, Andrzejowi Szkaradkowi, Annie Boguckiej-Skowrońskiej, Annie Rakoczy, Dariuszowi Aleksandrowi Rymar, Elżbiecie Nowickiej-Kukiele, Halinie Grzybowskiej, Jackowi Smagowiczowi, Jadwidze Tarnawie, Janinie Szymajdzie, Kazimierzowi Barszczakowi, Kazimierzowi Tadeuszowi Stasz, Mirosławowi Szotowi, Marcinowi Tyrnie, Onufremu Koszarnemu, Piotrowi Łukaszowi Juliszowi Andrzejewskiemu, Stanisławie Wodyńskiej, Stefanowi Kubowiczowi, Wacławie Grohman, Wiesławowi Czarneckiemu, Władysławowi Ortylowi, Władysławowi Stefanowi Grzybowi, Włodzimierzowi Blajerskiemu, Zenobii Kitównie”.

Pozostałe uchwały dotyczyły zmian w Statucie i nowelizacji uchwał wcześniej podjętych. Poniżej podjęte stanowiska przez delegatów KZD.

Stanowisko Nr 1 ws. priorytetów NSZZ „Solidarność” opisanych w Uchwale Programowej XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów
Stanowisko Nr 2 ws. działań rządu RP dot. polskiego górnictwa węgla kamiennego
Stanowisko Nr 3 ws. bezprawnych zwolnień oraz dyskryminacji działaczy związkowych w Nexteer Automotive Poland W Tychach
Stanowisko Nr 4 ws. przetargu na śmigłowce dla Wojska Polskiego
Stanowisko Nr 5 ws. przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji ludzi starszych
Stanowisko Nr 6 ws. SKOK
Stanowisko Nr 7 ws. Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji
Stanowisko Nr 8 ws. restrukturyzacji i prywatyzacji spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt
Stanowisko Nr 9 ws. budownictwa mieszkaniowego. Na zakończenie Zjazdu nastąpiło zaprzysiężenie nowych władz. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność’ Piotr Duda podziękował wszystkim delegatom i odśpiewano hymn „Solidarności”.

Opracowała: Jadwiga Szymonik

 

Archiwum 1981 – 2014