Walne Zebrania Delegatów

XXVIII WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
REGIONU DOLNY ŚLĄSK
2016

XXVIII Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk odbyło się 7 października 2016 roku w Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdroju.

Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej reprezentowali delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk: Czesław Czuryło, Marek Muszyński, Jadwiga Szymonik, Tomasz Wójcik.

Msza Św. w intencji Walnego Zebrania Delegatów i członków NSZZ „Solidarność” odprawiona została w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdroju. Odprawił ją ks. prałat Antoni Kopacz. Na zakończenie mszy św. ks. Kopacz przedstawił zebranym historię kościoła i parafii, która od niedawna jest jednym z sanktuariów diecezji świdnickiej.

Obrady WZD rozpoczęły się po wprowadzeniu sztandarów punktualnie o godz. 10.30 z udziałem gości. Wśród gości Zjazdu jest burmistrz Polanicy Jerzy Terlecki, nadinspektor PIP Zdzisław Kowalski, gospodarz Uzdrowisk Kłodzkich Marcin Gwóźdź oraz szefowie ościennych Regionów „Solidarności – Bogdan Orłowski Zagłębie Miedziowe, Franciszek Kopeć Region Jeleniogórski.

Wspólną modlitwą zainicjowaną przez ks. Antoniego Kopacza przystąpiono do obrad, które bardzo sprawnie prowadził Zbigniew Gadzicki.

Po ukonstytuowaniu się komisji oraz stwierdzeniu przez komisję mandatowo-wyborczą ważności (quorum) WZD przystąpiono do części merytorycznej, w której przedstawiono informację z pracy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk za okres od 1.07.2015-30.06.2016 roku. Następnie Regionalna Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół z kontroli Zarządu Regionu za okres czerwiec 2015 – maj 2016. W protokole tym stwierdzono, że uchwały i stanowiska Walnego Zebrania Delegatów, Zarządu Regionu i Prezydium Zarządu Regionu zostały zrealizowane, a dokumentacja działalności Zarządu Regionu w kontrolowanym okresie była prowadzona rzetelnie i dokładnie.

Następnie odbyła się ożywiona dyskusja nad ww. informacjami oraz projektami uchwał, wniosków, apeli, stanowisk WZD. W międzyczasie zabrała głos dr Monika Mucha z firmy podatkowej. Prelegentka przedstawiła aktualny stan prawny w sprawie prowadzenia w organach NSZZ „Solidarność” dokumentacji księgowo-podatkowej oraz działalności merytorycznej (uchwał, sprawozdań, ksiąg). W świetle aktualnego stanu prawnego powinny być prowadzone pełne księgi, ale w sposób uproszczony. Dokumentację tę należy przechowywać 5 lub 10 lat. Jednocześnie prelegentka przestrzegała o konieczności przechowywania tej dokumentacji także po zaprzestaniu działalności danego organu Związku – także przez okres 5 lub 10 lat. W razie wykrycia (podczas kontroli skarbowej) nieprawidłowości finansowo-księgowych mogą być nakładane kary finansowe. Na zakończenie należy podkreślić: rozszerzenie przez Zarząd Regionu i poszczególne komisje zakładowe „S” działalności w szkołach, wśród młodego pokolenia, miastach oraz małych miejscowościach co stwarza nadzieję na dalszy rozwój „S” w nowych środowiskach i pokoleniach oraz realizacje postulatów „S” w zakresie wprowadzenia wolnych niedziel, obniżenie wieku emerytalnego. Jednocześnie, przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso zapowiedział powrót już 2016 roku do tradycji organizacji koncertów grudniowych w auli Politechniki Wrocławskiej.

XXVIII Walne Zebranie Delegatów obradujące w Polanicy Zdroju, przyjęło stanowiska i apele, które prezentujemy poniżej.

Stanowisko nr 1

Delegaci XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa polskiego, wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec koncepcji pozbawienia Ministra Zdrowia kompetencji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce.

Uzasadnienie

W Polsce nad zdrowiem i życiem czuwa i powinien czuwać Minister Zdrowia. Bezpieczeństwo żywności i urząd kontroli żywności nie może być w jednym resorcie czyli „producent nie może sam siebie kontrolować”.

Stanowisko nr 2

Delegaci XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, nie negując konieczności zmian w systemie oświaty, z niepokojem przyjęli przedstawione przez minister Annę Zalewską założenia reformy oświatowej.

WZD popiera stanowisko ZR podzielające obawy środowiska nauczycieli i pracowników oświaty o utratę miejsc pracy. Obecne deklaracje minister, że żaden nauczyciel w wyniku reformy nie straci pracy, nie mają pokrycia w rzeczywistości. Oczekujemy takich rozwiązań prawnych, które zabezpieczą stanowiska pracy pracowników oświaty. Ponadto postulujemy, by rząd podjął konkretne działania osłonowe w porozumieniu z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych, aby w wyniku niżu demograficznego zabezpieczyć byt tej grupy zawodowej.

Apel nr 1

Delegaci XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zwracają się do Rządu RP o przyśpieszenie prac nad systemowym rozwiązaniem problemów płacowych wszystkich pracowników służby zdrowia.

Doraźnym problemem jest ograniczona, nieuzasadniona rozpiętość płac, powodująca poczucie niesprawiedliwości.

Apel nr 2

Delegaci XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” apelują do organizacji zakładowych posiadających osobowość prawną o pełną realizację Uchwały nr 9 XIV WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” dotyczącą obowiązku składania sprawozdań finansowych do Regionu.

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wychodząc naprzeciw potrzebom podstawowych organizacji, zapewnia profesjonalną pomoc w prowadzeniu niezbędnej obsługi księgowej.

Delegaci apelują do w/w organizacji związkowych o zlecenie obsługi rachunkowej do Biura Rachunkowego działającego w spółce „Nasz Dom” w siedzibie Regionu.

Opracowała: Jadwiga Szymonik

 

Archiwum 1981 – 2014