Zakładowe Zebrania Delegatów

ZAKŁADOWE ZEBRANIE DELEGATÓW
ZEBRANIE WYBORCZE 2014

XXXX ZAKŁADOWE ZEBRANIE
XXXX Zakładowe Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej odbyło się 25 marca 2014 roku w sali Senatu Politechniki Wrocławskiej.

Zebranie otworzyła p.o. Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność’ Jadwiga Szymonik, która poprosiła o wprowadzenie sztandaru politechnicznej „Solidarności „i odśpiewanie hymnu państwowego przez zebranych. Następnie powitała przybyłych gości: Prorektora – prof. Jerzego Waleńdziewskiego, przyjaciela „Solidarności” – prof. Andrzeja Wiśniewskiego, kapelana NSZZ „Solidarności” w Politechnice Wrocławskiej – ks. Prałata Mirosława Drzewieckiego, wiceprzewodniczącą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk a jednocześnie Przewodniczącą Komisji Wyborczej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność „Dolny Śląsk – Marię Zapart, Przewodniczącego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników – Wiesława Pacholika, Kierownika Działu Zarządzania Obiektami Socjalnymi w PWr. Kazimierza Pabisiaka oraz poprzednich przewodniczących KZ NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej: Tomasza Wójcika, Witolda Jabłońskiego i Stanisława Kwaśniowskiego.

Modlitwę na początku zebrania w intencji zebranych i dobrych wyborów odmówił ks. Prałat Mirosław Drzewiecki – kapelan NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej. Jako pierwszy głos zabrał prof. Jerzy Walendziewski, który podziękował za zaproszenie. Przedstawił w skrócie plan rozwoju naszej Uczelni. Powiedział m.in. „W chwili obecnej powinniśmy położyć nacisk na inwestycje w nauczanie, badania naukowe, podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, kształcenie naszych następców. Na to będą znaczące środki z perspektywy finansowej 2014 – 2020.”.

Prof. Andrzej Wiszniewski – nawiązał do pierwszego zebrania „Solidarności” – 33 lata temu, członków na Politechnice Wrocławskiej było ok. 7 tysięcy. Podkreślił, że w tamtym okresie było znacznie łatwiej, ludzie garnęli się do „Solidarności”, nie stronili od angażowania się w pracę społeczną. Życzył zebranym, aby nowo wybrani ludzie zdynamizowa liczłonków „Solidarności”, a „Solidarność” wróciła do tej roli jaką pełniła 33 lata temu. Podkreślił, że aktualne jest teraz trochę zmodyfikowane hasło; „nie ma sprawiedliwości bez „Solidarności”.

Następnie głos zabrała wiceprzewodnicząca ZR NSZZ „Solidarność” – Maria Zapart, która powitała zebranych w imieniu własnym i przewodniczącego ZR NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk – Kazimierza Kimso. Podkreśliła, że nie była to łatwa kadencja dla „Solidarności’. Wyraziła wdzięczność członkom „Solidarności” w Politechnice za uczestnictwo w organizowanych przez Związek akcjach i manifestacjach na szczeblu krajowym jak i lokalnym. Zachęcała do liczniejszego włączania się członków w różne akcje organizowane przez Związek, bowiem budzą one świadomość ludzką, chociaż nie przynoszą od razu realnego odzewu władzy. Podkreśliła, że nic nam nikt nie da, tyle będziemy mieli ile sobie sami wywalczymy, „Solidarność” jest nam potrzebna i musimy nauczyć się ze sobą współpracować.

Przewodniczący ZZIiT Wiesław Pacholik podziękował za zaproszenie i życzył owocnychobrad.

Po wystąpieniach gości, p.o. przewodniczącej Jadwiga Szymonik wręczyła członkom KZ NSZZ „Solidarność” dyplomy Zarządu Regionu ze szkolenia związkowego oraz nieodebrane Odznaczenie „Niezłomni” Annie Kuczwarze i dyplomy przyznane przez Komisję Zakładową.

W wyborach do władz NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej brali udział delegaci: Józef Adamowski, Małgorzata Aksztulewicz, Jolanta Balicka, Dariusz Bąkowski, Marta Bątkiewicz-Pantuła, Andrzej Bentkowski, Irena Białobłocka, Ryszarda Bieganowska, Anna Birecka, Waldemar Bober, Bogusław Boratyński, Józef Borkowski, Stefan Brachmański, Irena Budzińska, Kazimierz Choroś, Tomasz Chudy, Jerzy Cygan, Maria Czarnecka, Krzysztof Czerski, Ryszard Czerwiński, Czesław Czuryło, Irena Dąbrowska, Dorota Dec, Andrzej Dudek, Ewa Dudek, Piotr Dudziński, Janusz Dziak, Andrzej Figiel, Ryszard Gałąź, Marian Gierosz, Bogdan Ginter, Jerzy Gładysz, Tadeusz Głowacki, Henryk Gołka, Marian Górecki,Kazimierz Grabas, Michał Haniszewski, Grażyna Hoińska, Antoni Izworski, Anna Jałowy, Anna Jankowska, Ludomir Jankowski, Jan Jasicki, Jadwiga Juszczak, Monika Kaczmarz, JanKanak, Krzysztof Kardach, Paweł Karwize, Tadeusz Kasarełło, Eugeniusz Kasprzak, Henryk Kasprzak, Anna Kisiel, Elżbieta Klawińska, Wiesław Klawiński, Andrzej Konieczny, Zygmunt Korbut, Leszek Koszałka, Antoni Kośliński, Krystyna Kowal, Tadeusz Kowalczyk, Stefan Kozerski, Andrzej Krupa, Leszek Krupski, Ryszard Krzywański, Mariusz Książek, Tomasz Kucofaj, Anna Kuczwara, Andrzej Kujawa, Jan Kulczyk, Ada Kwiatkowska, Zbigniew Leonowicz, Józef Lipiński, Elżbieta Lipka, Lesław Ładniak, Urszula Łukasiuk, Regina Maga-Jagielnicka, Kazimierz Marszałek, Jan Masalski, Ewa Matusz, Zdzisław Matyniak, Bożena Mądra, Andrzej Mikołajczyk, Czesław Mora, Wojciech Morzyński, Grażyna Mozol, Waldemar Mozwojski, Barbara Musiołowska, Marek Muszyński, Tomasz Nowakowski, Paweł Ogielski, Grażyna Olszewska, Artur Omachel, Krzysztof Opieliński, Jadwiga Ostropolska, Wiesław Ostropolski, Jerzy Pankiewicz, Leszek Pawlaczyk, Halina Pawlak-Kruczek, Barbara Pieczka, Witold Posadowski, Antoni Prajzner, Eugeniusz Prociów, Ewa Prus, Ryszard Pysno, Maria Rabiega, Elżbieta Radomska, Bożena Rogut-Siemieniak, Faustyna Romanowska, Elżbieta Rutecka, Ewa Rysiakiewicz-Pasek, Zbigniew Sawicki, Wojciech Sibilski, Barbara Siomkajło, Tadeusz Smolnicki, Krystyna Stefanik, Tadeusz Sulecki, Janusz Szafran, Ryszard Szczebelski, Józefa Szmidt ,Janusz Szymków, Jadwiga Szymonik, Adam Świda, Jowita Tarka, Jadwiga Teodorczyk, Barbara Usień, Maria Wąsowicz-Kruk, Edward Wiczkowski, Zdzisław Witkowski, Renata Wojtylak, Mariusz Wojtyszyn, Krzysztof Wolf, Tomasz Wójcik, Elżbieta Wroczyńska, Teresa Wypych, Roman Zabłocki, Jarosław Żak, Zdzisław Żarczyński, Tadeusz Żdanowicz.

Przewodniczącym Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej został wybrany Tomasz Wójcik.

P.o. przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność” Jadwiga Szymonik przedstawiła skrócone sprawozdanie. Obejmowało ono działalność KZ NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiejw kadencji 2010 – 2014. Delegaci otrzymali sprawozdanie w całości w formie pisemnej drogą mailową.

Sprawozdanie Zakładowej Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Edward Wiczkowski.

Wobec braku uwag oraz na podstawie przedstawionych sprawozdań przewodniczący zebrania Tomasz Wójcik zarządził glosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Zakładowej. Zakładowe Zebranie Delegatów w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium Komisji Zakładowej.

Następnie przystąpiono do wyborów władz Związku. Do Komisji Skrutacyjnej wpłynęło zgłoszenie na przewodniczącego Komisji Zakładowej. Kandydatem był Tomasz Wójcik. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Podczas swojego wystąpienia powiedział, że wyraził zgodę na kandydowanie w poczuciu odpowiedzialności i obowiązku w aktualnie bardzo trudnej sytuacji Związku. Podkreślił, że 33 lata temu linia podziału była klarowniejsza, wiadomo było co dobre, a co złe. Związek nasz odszedł od pewnych idei i wartości, straciliśmy więź porozumienia z młodymi ludźmi, daliśmy się uwieść ideologii skrajnie liberalnej, a przecież ludzie uczelni mają szczególną odpowiedzialność za „Solidarność”. Stwierdził, że inteligencja zostawiła związek „Solidarność”, odcięła się, a przynależność do „Solidarności” jest wstydliwa. Obserwuje się gwałtowny odpływ profesorów od „Solidarności”, a taki profesor może dużo dać Związkowi tylko dlatego, że nic mu już nie zagraża. Odniósł się z godnością do tych profesorów, którzy nadal pozostali w Związku. Spróbujmy razem odbudować myślenie o „Solidarności” oparte na podstawowych wartościach. Należy tłumaczyć młodym ludziom, że przynależność do „Solidarności” to okazja do służenia komuś innemu.

W głosowaniu tajnym, na przewodniczącego Organizacji Zakładowej delegaci wybrali Tomasza Wójcika.

W pierwszej turze głosowania wybrano 35-osobowy skład Komisji Zakładowej. Członkami Komisji Zakładowej zostali: Jolanta Balicka, Marta Bątkiewicz-Pantuła, Andrzej Bentkowski, Anna Birecka, Waldemar Bober, Bogusław Boratyński, Jerzy Cygan, Ryszard Czerwiński, Czesław Czuryło, Marian Górecki, Kazimierz Grabas, Ludomir Jankowski, Jan Kanak, Anna Kisiel, Elżbieta Klawińska, Leszek Krupski, Jan Kulczyk, Elżbieta Lipka, Kazimierz Marszałek, Czesław Mora, Barbara Musiołowska, Marek Muszyński, Antoni Prajzner, Ewa Prus, Elżbieta Rutecka, Ewa Rysiakiewicz Pasek, Tadeusz Sulecki, Ryszard Szczebelski, Józefa Szmidt, Janusz Szymków, Jadwiga Szymonik, Adam Świda, Barbara Usień, Tomasz Wójcik, Teresa Wypych.

Zakładowe Zebranie Delegatów wybrało 7-mio osobową Zakładową Komisję Rewizyjną w składzie: Ryszarda Bieganowska, Andrzej Figiel, Antoni Kośliński, Lesław Ładniak, Bożena Mądra, Krystyna Stefanik, Edward Wiczkowski.

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk zostali wybrani: Józef Adamowski, Czesław Czuryło, Marek Muszyński, Jadwiga Szymonik, Tomasz Wójcik.

Na Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Organizację Zakładową reprezentować będą: Józef Adamowski, Antoni Izworski, Ludomir Jankowski, Leszek Koszałka, Ryszard Krzywański, Zbigniew Leonowicz, Krzysztof Opieliński, Ewa Rysiakiewicz-Pasek, Barbara Siomkajło, Janusz Szymków.

Delegatami do Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów są: Danuta Belina Freundlich, Henryk Dzik, Izabela Hudyma, Anna Jałowy, Henryk Korzeniowski, Jadwiga Teodorczyk.

Na pierwszym zebraniu Komisji Zakładowej zostało wybrane Prezydium w składzie: Tomasz Wójcik – przewodniczący, Jadwiga Szymonik – wiceprzewodnicząca, Anna Kisiel – wiceprzewodnicząca, Janusz Szymków – wiceprzewodniczący, Anna Birecka – skarbnik, Leszek Krupski – sekretarz oraz Marta Bątkiewicz-Pantuła, Barbara Usień, Czesław Czuryło i Adam Świda – członkowie.

XXXX Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej podjęło 4 uchwały.
Uchwała nr 1/2014 dotycząca wyboru kolegi Tomasza Wójcika na przewodniczącego ZZD w kadencji 2014 – 2018.
Uchwała nr 2/2014 w sprawie liczby członków Komisji Zakładowej.
Uchwała nr 3/2014 w sprawie liczby członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej.
Uchwała nr 4/2014 w sprawie ustalenia liczby tur głosowania. Przez cały czas zebrania trwała dyskusja programowa.

Opracowała: Jadwiga Szymonik

 

Archiwum 1980 – 2014