Konstytucja 3 Maja

fl33 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w uchwaleniu ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który nakazywał wcześniejsze ogłoszenie projektu. Po wielu godzinach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję. Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli, wprowadziła podział władz na ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą. Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolność wyznania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji likwidacji uległa odrębność Polski i Litwy, zniesiono liberum veto. Sejm składał się z dwóch izb – wybieranych na dwuletnią kadencję. Głową rządu stawał się król. Obecnie 3 Maj zajmuje drugie miejsce po 11 Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudu reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.